నేటి కథ

“హలో రమ్యా.. నీతో అర్జెంట్ గా ఒక విషయం చెప్పాలి ఎక్కడున్నావు” అంటూ ఫోన్లో కంగారుగా మాట్లాడుతుంది బిందు. “ఎక్కడుంటానే ఇంట్లోనే వున్నా, సరే చెప్పు.. ఏంటి విషయం కంగారు పడుతున్నట్లుగా ఉన్నావు.

Read more
error: Content is protected !!