స్త్రీ శక్తి

కలంతో సాహితీ ప్రభంజనం, గళంలో సప్తస్వర నాదాలు, వీణలో నయాగరా రవళులు, కుంచెలో ఎన్నో రంగుల మేళవింపు, వస్త్రాలపై ప్రకృతి చిత్రాలు ఆమె ప్రత్యేకత. వంటల్లో ఎన్నో రుచులు, గృహ అలంకరణలో విన్నూత్నసృష్టి,

Read more
error: Content is protected !!