వారపత్రిక-02-05-2021

3 thoughts on “వారపత్రిక-02-05-2021

  1. All Stories and content in the magazine is so good.. super. All the best team. And thankyou very much.

  2. కథ చాలా బాగుంది అండి. కొన్ని స్కూళ్ళలో ఇలాగే ఉంది పరిస్థితి. పాపం వికాస్ లాంటి ఎందరో బలైపోయారు.

  3. ప్రతీ వారం కొత్తగా రూపుదిద్దుకుని వస్తున్న మనోహరం పత్రికకు మెల్లగా అడిక్ట్ అవుతున్నామండి. మరిన్ని కొత్త మెరుగులద్దుకుంటూ మరింత ముందుకు అడుగేయ్యాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం.
    All the best to the Manoharam team💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!