వారపత్రిక-11-04-2021

2 thoughts on “వారపత్రిక-11-04-2021

  1. కొత్త విభగలతో ఎంతో మంది రచయితలకు అవకాశం ఇస్తూ చదివే మా మనసును దోచుకుంటున్న మనోహరం కు మా అభినందనలు 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👏👏👏👏👏

  2. దిన దిన ప్రవర్ధమానమై ఎదుగుతున్న మనోహరం వార పత్రికకు అభినందనలు. అన్ని రచనలు చాలా బాగున్నాయి.
    Congrats to Manohara team💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!