జూన్ మాసపోటి కథామాలిక

2 thoughts on “జూన్ మాసపోటి కథామాలిక

  1. ముందుగా టీమ్ అందరికీ హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞత లు ..అండి ఇంత అందంగా,అధ్బుతంగా అందరి రచనలను ఒక్క చోట చేర్చడం వారికి ఎప్పుడూ గుర్తుకు ఉండిపోయేలా మంచి soft copy ప్రొవైడ్ చేశారు ..ఇంత గొప్ప సీనియర్స్ రైటర్స్ మధ్య నా రచనకు చోటు ఇచ్చినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!