సిసింద్రీ(ప్రక్రియ) నియమాలు

సిసింద్రీ(లఘు ప్రక్రియ) (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) నియమాలు: 1. ఒక శీర్షిక: ‘ఓ’ అనే అక్షరాన్ని ‘ఏదైనా పదం’తో జోడించి శీర్షిక మొదలై

Read more

సిసింద్రీలు (04-03-2022)

(తేది: 04-03-2022) సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) ఓ స్పర్శ.. నా పెదవులు దాటని పదాలు నీ మేను తాకేలా.. నా మనసు

Read more

సిసింద్రీలు (03-03-2022)

(03-03-2022) సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   ఓ ఉదయం… రేయి ముసుగులో మిగిలిపోయిన నిన్నటి కలల కోసం.. రేపటి ఆశల భవిష్యత్తు

Read more

సిసింద్రీలు (02-03-2022)

తేది: 02-03-2022 సిసింద్రీలు  (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   ఓ ప్రేమ.. మృత్యువు ఒడిలో చేయి వదిలి నవ్వుకున్నది ఒకటి..! మనసుతో ముడేసి

Read more
error: Content is protected !!