సిసింద్రీ లఘు కవితా ప్రక్రియ e -బుక్ 2024

One thought on “సిసింద్రీ లఘు కవితా ప్రక్రియ e -బుక్ 2024

  1. సిసింద్రి
    శీర్షిక _ నా గెలుపే అమ్మానాన్న
    అమ్మ చేసే ప్రతి ప్రయత్న౦ ఆత్మీయ పిలుపు
    నాన్న చేసే ప్రతి త్యాగం ధైర్యానికి గెలుపు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!