గణతంత్ర దినోత్సవ e- కవితా సంకలనం-2024

3 thoughts on “గణతంత్ర దినోత్సవ e- కవితా సంకలనం-2024

  1. అందరికిని 75వ గణతంత్రదినోత్సవం శుభాకాంక్షలు .
    సాహిత్యం అనే సిరిమల్లెల సౌరభాలను విశ్వ వ్యాపితం
    చేయాలనే మీ సు సంకల్పానికి అభివాదయేత్ .ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి స్వార్ధచింతన లేకుండా చేసే ఈ యజ్ఞ్యములో మాలాంటి (ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్న/వ్రాస్తున్న)కవిత సమిధలను పయోగిస్తున్నందుకు ఏంతో ఆనందం,సంతృప్తి కలుగుతున్నాయి.జైహో మనోహరం .

  2. అందరికిని 75వ గణతంత్రదినోత్సవం శుభాకాంక్షలు .
    సాహిత్యం అనే సిరిమల్లెల సౌరభాలను విశ్వ వ్యాపితం
    చేయాలనే మీ సు సంకల్పానికి అభివాదయేత్ .ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి స్వార్ధచింతన లేకుండా చేసే ఈ యజ్ఞ్యములో మాలాంటి (ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్న/వ్రాస్తున్న)కవిత సమిధలను పయోగిస్తున్నందుకు ఏంటో ఆనందం,సంతృప్తి కలుగుతున్నాయి.జైహో మనోహరం .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!