వారపత్రిక-14-03-2021

One thought on “వారపత్రిక-14-03-2021

  1. తపస్వి గారి చిరిగిన నోటు,సత్య కామ ఋషి గారి కుచేలుడు ..రామ్ ప్రేమ కావ్యం..చాలా బాగున్నాయి.. as usual కవితలు కన్నమ్మ కథలు సీరియల్స్ చాలా బాగున్నాయి..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!