వారపత్రిక 08-01-2023

One thought on “వారపత్రిక 08-01-2023

  1. ధన్యవాదములు తపస్వీ. పత్రిక చాలా చాలా బాగుంది.
    కవితలు, కథలు, సిసింద్రీలతో అదిరింది.
    అందులో నా కవిత ( మనసు చేసిన నేరమా ) మరియు నా సిసింద్రీలు ప్రచురించి నన్ను ప్రోత్సాహ పరుస్తున్నందుకు హృదయ పూర్వక ధన్యవాదములు.
    దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!