వారపత్రిక19-02-2023

2 thoughts on “వారపత్రిక19-02-2023

  1. ధన్యవాదములు తపస్వీ మనోహరం. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనే నా ఆర్టికల్ ను మరియు నా సిసింద్రీ లను ప్రచురించి నాకు ఇంకా ఇంకా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన మనోహరం పెద్దలకు, యజమాన్యానికి ధన్యవాదములు, నమస్సులు. 🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!