వారపత్రిక 14-05-2023

3 thoughts on “వారపత్రిక 14-05-2023

  1. వాట్సాప్ సమూహం లో చేర్చకోగలరని మనవి

  2. తెలుగు సాహిత్యంలో అభిలాష,అభిమానం.వివిధ సాహితీప్రక్రియల్లో రచనలు చేస్తున్నాను.అంతర్జాల సాహితీ వేదికలలో రచనలు చేస్తూ, పాల్గొంటూ ప్రశంసలు, అభినందనలు సత్కారాలు పొందాను.ఈ సాహితీ వేదిక, వారపత్రికలో రచనలు చేయాలనీ ఆకాంక్షిస్తూ ..మీ ప్రోత్సాహం కోరుతున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!