వారపత్రిక 07-05-2023

2 thoughts on “వారపత్రిక 07-05-2023

  1. హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు మధుసూదన్ గారు… తపస్వి మనోహరం పత్రిక యాజమాన్యంకి సవినయ కృతజ్ఞతలు … నా ద్వారా ఏమి జరిగినా గోవిందుని కృపయే… జగత్పిత సంకల్పమే..డా౹౹మంగళ మక్కపాటి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!