మూణ్ణాళ్ళ జీవితం

మూణ్ణాళ్ళ జీవితం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి.వి.వి.యన్.రాజ కుమారి మూణ్ణాళ్ళ జీవితం సృష్టి కర్త ఆడించు నాటకం పుట్టుక చావులు మధ్య మనిషి జీవన పయనం. పుట్టిన

Read more

మరణం కూడా వరమే

మరణం కూడా వరమే (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ ఏభై ఏళ్ళ క్రిందటి మాట. “మా ఊరి గాంధీ గా పిలవబడే పూర్ణయ్య పంతులు

Read more

పచ్చగా పదిలంగా ఉందాం

పచ్చగా పదిలంగా ఉందాం! (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బొల్లాప్రగడ ఉదయభాను పునరపి జననం పునరపి మరణం కనిపించే ప్రతిదీ కొన్నాళ్ళకు కను మరుగై కాల గర్భంలో కలిసి

Read more

శ్రీకారం చుట్టాలి

శ్రీకారం చుట్టాలి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వి.వి.వి.కామేశ్వరి (v³k) మరణం అనివార్యమని తెలిసినా ఆ సమయం ఆసన్నమయితే ఎవరికయినా భయమే! అందులోనూ ముందే తెలియడం కేవలం, మహిమాన్వితులకో

Read more

అనివార్య అతిధి

అనివార్య అతిధి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: లోడె రాములు చనిపోతామని ముందే తెలియడం వరంగా భావిద్దాం. శాపమని భావిస్తే జీవితం నరకం జీవితం అందమైనది చావూ అందమైనదే

Read more

చావు మార్మికం

చావు మార్మికం  (ప్రక్రియ: పంచాక్షరి పంచపదులు) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ చింతయే చితి, వింతయే మతి, చావుయే గతి చేయకు అతి, మరణం

Read more

స్థిత ప్రజ్ఞత

స్థిత ప్రజ్ఞత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శనగపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు చనిపోతామని ముందే తెలిస్తే అది నిజంగా వరమే చావబోయే వాడు మంచి పనులు చేస్తాడు చివరిదశ దాపురించే

Read more

చర్చనీయాంశము కాదు

చర్చనీయాంశము కాదు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అద్దంకి లక్ష్మి మానవుడు ఈ భూమి పైకి ఎలా వచ్చాడు ఎలా పోతున్నాడో మేధాసంపన్నులకు కూడా అందుబట్టని వింత విషయము

Read more

జన్మ ధన్యము

జన్మ ధన్యము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నిర్మల. బొడ్డేపల్లి. శైసవ, యవ్వన దశలందు అకాల మరణం వయోభారంతో కాలధర్మము, విధి లిఖితం. కానీ జీవితం సవ్యంగా సంతోషంగా

Read more

వరము లాంటి శాపము

వరము లాంటి శాపము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఉదండ్రావు రమణబాబు పుట్టుట గిట్టుట కొరకే కదా గీతాచార్యుడు చెప్పినట్టు పుట్టిన ప్రతి మనిషి మరణించక తప్పదు మరణం

Read more
error: Content is protected !!