సెప్టెంబర్ మాసపత్రిక 2022

One thought on “సెప్టెంబర్ మాసపత్రిక 2022

  1. ఈ తూరి విడుదల అయిన మాసపత్రిక చాలా బాగుంది. అందరికీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 🙏. జొన్నవిత్తుల గారిపై వచ్చిన ఆర్టికల్ అమోఘంగా ఉంది. ఈ సంచికని కలకాలం దాచుకొనేలా గొప్ప సంపదని అందించిన తపస్వీ మనోహరం టీమ్ కి కృతజ్ఞతలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!