వారపత్రిక 16-04-2023

3 thoughts on “వారపత్రిక 16-04-2023

  1. కథలు లేదా కవితలను మీకు పంపాలని వుంది.
    ఎలా పంపించాలో తెలుప గలరు.

  2. Birthday party story bagundi madam…peddalu kuda ilanti vintha pokadalaku vantha padatam kalaniki anugunanga maratama… koyadora la ravadam vallu navvadam bagundi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!