సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు

తపస్విమనోహరం అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక మరియు కార్తిక్ ఫైర్స్ వాట్సప్ గ్రూప్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కార్తిక్ ఫైర్స్ వాట్సప్ గ్రూప్(సమూహం) మొదలై ఒక సంవత్సరం అయిన సందర్భంగా… గ్రూప్ స్నేహితులు కలిసి నిర్వహించిన

Read more

సరసమైన కథల పోటీ

తపస్విమనోహరం (అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక) మరియు కార్తిక్ ఫైర్స్ వాట్సప్ గ్రూప్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కార్తిక్ ఫైర్స్ వాట్సప్ గ్రూప్(సమూహం) మొదలై ఒక సంవత్సరం అయిన సందర్భంగా… గ్రూప్ స్నేహితులు అందరూ కలిసి

Read more
error: Content is protected !!