ప్రేమికులరోజు – ప్రేమకథాసంకలనం

తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక ప్రేమికులరోజు – ప్రేమకథాసంకలనం తపస్వి మనోహరం నిర్వహించిన “ప్రేమికులరోజు – ప్రేమకథాసంకలనం” పోటీని విజయవంతం చేసిన రచయిత(త్రి)లకు మా ధన్యవాదాలు. సంకలనం కొరకు ఎంపిక

Read more
error: Content is protected !!