వజ్రకుండం

3 thoughts on “వజ్రకుండం

  1. ఈ నవల చాలా బాగుంటుంది. గ్రాంధిక భాషలో చదవాలి అనుకున్నవారు, ఆ భాష ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అనుకునేవారు తప్పక చదవాల్సిన రచన. ఆద్యంతం పాఠకులని కట్టిపడేసే కధనం. మొదలు పెడితే అయిపోయేదాకా ఆపడం కష్టం!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!