మార్చ్ మాసపత్రిక 2023

2 thoughts on “మార్చ్ మాసపత్రిక 2023

  1. గజవెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామి హైదరాబాదు ఆడిటర్ says:

    ఒక మంచి ఉద్దేశంతో స్తాపించ బదిన ప్రారంభించ బడిన తపస్వీ మనోహర్ సంస్థ
    నిర్మాణ రథ సారధూళకు పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు శుభాభినందనలతో…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!