తపస్వి కళింగ మార్చ్-2023

3 thoughts on “తపస్వి కళింగ మార్చ్-2023

  1. తపస్వి కళింగ మాస పత్రిక సాహిత్య సమాజం లో కొత్త ఒరవడి సృష్టించాలని కోరుకుంటున్నాను.
    మారుతున్న సమాజం లో రచయతలు కొత్త ఆలోచనలతో కథలు వ్రాయాలని కోరుకొంటున్నాను 🙏

  2. సమాజంలో మార్పు కోసం మనోహరం లో చైతన్యం తీసుకు రావడానికి ఎందరికో స్ఫూర్తి దాయకం. ఏదైనా వ్రాయాలన్న మంచి వాతావరణం అనుకూలించాలి. రచన జీవితాన్ని మారుస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!