మహిళా దినోత్సవ ప్రత్యేక e-కవితాసంకలనం- 2024

One thought on “మహిళా దినోత్సవ ప్రత్యేక e-కవితాసంకలనం- 2024

  1. మనోహరం పత్రిక ఇంత కాలానికి నా కలానికి గుర్తింపు ని స్తుందన్న తెస్తోందన్న నమ్మకం కలిగించింది.
    నాకు గల పద్యాభిమానానికి తగిన ప్రేరణ నిస్తూ
    తృప్తిని కలగజేస్తోన్న ఈ టీమ్ కు నా ఆశీస్సులు.కృతజ్ఞతలు .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!