వారపత్రిక 16-01-2022

2 thoughts on “వారపత్రిక 16-01-2022

  1. మనోహరం పత్రిక ప్రతి వారం మనోహరంగా రంజింప చేస్తోంది. మొదటి సారి కథ రాసిన వెంకట్ హర్షిత్ కు అభినందనలు👏🍫 చిన్నారి సాహిత్య కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు 🎂🎂🎉🎊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!