వారపత్రిక 30-06-2024

One thought on “వారపత్రిక 30-06-2024

  1. మీరు నా పరిచయ వ్యాసం మరియు ముఖచిత్రాన్ని పబ్లిష్ చేసినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు
    ఈ పత్రిక సర్వాంగ సుందరంగా అలరారుతూ దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతుందని ఆశిస్తూ అందించే శుభాకాంక్షలు
    శేఖరమంత్రి ప్రభాకర్
    అధ్యక్షుడు, సహృదయసాహితి విశాఖపట్నం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!