మనోహరి జూలై 2023

2 thoughts on “మనోహరి జూలై 2023

  1. ధన్యవాదములు తపస్వీ మనోహరం టీమ్ & కార్తీక్ సార్.
    లోకానికి సవాలు అనే కవితకు చోటిచ్చి ప్రోత్సహించిన యాజమాన్యానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు.
    తోటి కవి మిత్రులకు అభినందనలు.
    చాలా సంతోషం గా ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!