వారపత్రిక17-07-2022

3 thoughts on “వారపత్రిక17-07-2022

  1. మనోహరం పత్రిక కు కవితలు పంపిచాలంటే ఎలా?
    శుభోదయం సార్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!