డిసెంబర్ మాసపత్రిక 2022

One thought on “డిసెంబర్ మాసపత్రిక 2022

  1. తెలుగు సాహిత్యాన్ని పదికాలాల పాటు బతికించడం కోసం..భావితరాలకు తెలుగు సంస్కృతిని అందించడం కోసం..మీరు మొదలుపెట్టిన అక్షర యజ్ఞంలో నాకు సైతం రచనలనే సమిధలను అందించే అవకాశం కల్పించడమేగాక ‘ముందుమాట’గా ప్రముఖ స్థానం కల్పించిన ‘తపస్వి మనోహరం’ నిర్వాహకులకు హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!