వారపత్రిక 26-05-2024

4 thoughts on “వారపత్రిక 26-05-2024

  1. MRVS మూర్తి గారి పరిచయం చాలా బాగుంది.
    మంచి మనిషి, నిగర్వి అయిన మూర్తి గారి కథలు రీడర్స్ కి చదివే కొద్దీ చదవాలని అనిపిస్తాయి. ఆయనది ఒక ప్రత్యేక శైలి. పాఠకులు మీరు చాలా బాగా రాశారు అని మూర్తి గారిని ప్రసంసిస్తే ఇదంతా ఆయన గొప్ప కాదని అమ్మవారి కృప అని చెప్పే అమ్మవారి భక్తుడు ఆయన.
    తపస్వి మనోహరం వారికి ధన్యవాదాలు

  2. తపస్వి మనోహరం పత్రిక ఏలా పొందాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!