నవంబర్ మాసపత్రిక2022

6 thoughts on “నవంబర్ మాసపత్రిక2022

  1. అమ్మ గుండె కథ బాగుంది, కూతురు తల్లి భావాన్ని గౌరవించాలి , ఉన్నవల్లికి అమ్మ విలువ తెలీదు , లేని వాళ్లకి కావాలంటే రాదు 👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽రామ్ గారూ

  2. అమ్మ గుండె కథ నిజంగా అద్భుతం , నేటి తరం ఆలోచనలను తల్లిదండ్రుల బాధతో రచయిత వివరించారు ,కొన్ని సన్నివేశాలు నిజంగా నా ముందు కనిపిస్తున్నాయి, ఆ కథనం అద్భుతంగా ఉంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!