గోదారి ఊసులు మే & జూన్ – 2024

One thought on “గోదారి ఊసులు మే & జూన్ – 2024

  1. పిచ్చుక కిచ కిచలు మాయం
    మనిషి సృష్టించిన సాంకేతికత పెరట్లో కిచ కిచ అందాలను మింగింది
    మీ రచన చాలా బాగుంది మేడం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!