వారపత్రిక09-04-2023

3 thoughts on “వారపత్రిక09-04-2023

  1. అభినందనలు,
    నెట్టింట్లో మనోహరమైన ది గా వర్ధిల్లాలని కోరుకొంటూ
    జయప్రదం మువ్వల సవ్వడి వినిపించాలని అభినందిస్తూ
    యూవీరత్నం ongole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!