రైలు ప్రయాణం

రైలు ప్రయాణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల రైలు ప్రయాణం నేను చేసిన ప్రతిసారి ఎన్నో జ్ఞాపకాలు పోగు చేసుకునేదాన్ని. కొత్త మనుషుల పరిచయం వాళ్ళతో స్నేహం

Read more

గోగుపువ్వు

గోగుపువ్వు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీసుధ కొలచన కొమ్మాకొమ్మకు గుమ్మాడి మొగ్గలు వేసాయి గుమ్మాడి మొగ్గలు విచ్చీ గుమ్మాడి పువ్వులుగ పూసాయి గుమ్మాడి గోగూ పూలవి గుమ్మాడి కిలకిలా నవ్వాయి

Read more

నా పల్లెటూరు(పాట)

నా పల్లెటూరు(పాట) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వరలక్ష్మి యనమండ్ర నా పల్లెటూరూ నన్నూ బిలిసిందీ నే బయలుదేరూతా తెల్లారిందీ. !!నా!! ఊరీకి ఒక మూలా సెరువొకటీ ఉండేదీ సెరువు గట్టుమీదా

Read more

పువ్వులు(బాల పంచపదులు)

పువ్వులు(బాల పంచపదులు) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వరలక్ష్మి యనమండ్ర సన్నాయి పాటల పున్నాగపూలు భూమాతను తాకేను పారిజాతాలు సాయంత్రం పూయును చంద్రకాంతలు చంద్రకాంతికి మురియు కలువపూలు సూర్యుని కాంతికి విరియు

Read more

మహిళాసాధికారత

మహిళాసాధికారత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పి.ని.వి.యన్.రాజకుమారి సృష్టి లోన వింతలెన్నో చూడరా ఆడపిల్ల అద్భుతము సోదరా || సృష్టి || ఓర్పు తోడ మురిపించెడి అమ్మరా తోడు నీడ ఉండేటి భార్యరా

Read more

జాతీయ పక్షి-నెమలి(బాల పంచపది)

జాతీయ పక్షి-నెమలి(బాల పంచపది) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీ సుధ కొలచన కరిమబ్బు చూసి మురిసె నేను, నాట్యమునే చేయగలను నేను, పురివిప్పి ఆడే నెమలిని నేను, ఎన్నెన్నో వర్ణాల

Read more

చదువు

చదువు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పి.వి.వి.యన్.రాజుమారి జ్ఞానము తెలివిని కూర్చునది సత్యమసత్యము తెలుపునది సద్గుణములనే పెంచునది విద్యకు సాటి ఏమున్నది||2|| పూర్వపు గురువులు పంచెనుగా వేద పురాణ శాస్త్రములూ పెంచెను మనిషిలొ

Read more

ప్రకృతి వరాలు

ప్రకృతి వరాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరాలు పంచ భూతాలు ! ప్రకృతి మనకు సహజసిద్ధ వరము! సూర్యోదయం మొదలు ఎన్నో వృధాలు!

Read more

స్వప్నగీతి

స్వప్నగీతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి  స్వప్న గీతాన్ని ఆలపించాలని సుందరమైన కావ్యాన్ని రచించాలని ఎంతో ప్రగతి సాధించాలని ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగాలని చదువును ఉపయోగించుకోవాలని

Read more

ఏమండోయ్ ఓటర్లు

ఏమండోయ్ ఓటర్లు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: గాజుల నరసింహ ఏమండోయ్ ఓటర్లు మందస్తూ ఎన్నికలకు తయారుగా ఉన్నారా.!      మీరు ఓట్లు వేసి గద్దేల్ని ఎక్కించారు నాయకుల్ని. మీ ప్రజాసంక్షేమం

Read more
error: Content is protected !!