స్వప్నగీతి

స్వప్నగీతి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి 

స్వప్న గీతాన్ని ఆలపించాలని
సుందరమైన కావ్యాన్ని రచించాలని
ఎంతో ప్రగతి సాధించాలని
ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగాలని
చదువును ఉపయోగించుకోవాలని
జ్ఞానాన్ని వినియోగించుకోవాలని
నలుగురిలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించాలని
ఆకాశంలో సూర్యుడిలా వెలిగిపోవాలని
కలువను చంద్రుడు కలిసినట్టుగా
రతీ మన్మధుల ప్రేమ అగుబడినట్లుగా
రాధాకృష్ణుల ప్రేమ ఆదర్శప్రాయమైనట్టుగా
ప్రేమతో దరిచేరే హృదయాని కై కలగన్నాను
స్వార్థం నిండిన మనుషుల వీరు
కల్మషంతో నిండిన ముళ్ళ కంపలు వీళ్ళు
నన్ను చూసి ఎగతాళి చేసే గుణకోవిదులు వీళ్లు
నా విజయాన్ని కలగా మార్చిన బంధువులు వీళ్ళు

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!