నా పల్లెటూరు(పాట)

నా పల్లెటూరు(పాట)
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: వరలక్ష్మి యనమండ్ర

నా పల్లెటూరూ నన్నూ బిలిసిందీ
నే బయలుదేరూతా తెల్లారిందీ. !!నా!!

ఊరీకి ఒక మూలా సెరువొకటీ ఉండేదీ
సెరువు గట్టుమీదా పెద్దా సెట్టుండేదీ !!ఊ!!
సెట్టూకూ ఉండేదీ సక్కానీ ఉయ్యాలా
ఉయ్యాలా ఊగేమూ సిన్నప్పుడు మేమూ!!సె!!నా!!

తూరూపూ దిక్కూనా గుడి ఒకటీ ఉన్నాదీ
గుడిలోనా ఉన్నాడు శివయ్యా సామి !!తూ!!
రోజూ సాయంత్రాలు వేళ్ళేమూ గుడికీ
తుమ్మీ పూలూ కోసీ పెట్టేము శివుడీకీ!!రో!!నా!!

పడమాటా దిక్కూనా సిన్నా బడి ఉన్నాదీ
బడి గంట వినగానే బడికీ పరిగెత్తేమూ!!ప!!
ఆటల్లొ పాటల్లో సదువులూ సదివామూ
కలిసి మెలిసి అందరమూ ఉండేమూ!!ఆ!!నా!!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!