రైలు ప్రయాణం

రైలు ప్రయాణం
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన :⁠ మాధవి కాళ్ల

రైలు ప్రయాణం నేను చేసిన
ప్రతిసారి ఎన్నో జ్ఞాపకాలు
పోగు చేసుకునేదాన్ని.
కొత్త మనుషుల పరిచయం
వాళ్ళతో స్నేహం కుదిరి
ఈ ప్రయాణం ఎంతో హ్యాపీ
హ్యాపీగా సాగిపోయేది.
నా గమ్యం దగ్గర అయ్యో కొద్ది
మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను
ఈ ప్రయాణం చేస్తానో
మళ్ళీ ఇలాంటి మనుషులతో
స్నేహం చేయగలనా!
అనే భయంగా ఉంది.
నాకు ఇష్టమైన నీతో
ప్రయాణం చేయాలని
నీతో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు
పోగు చేసుకోవాలని
నువ్వు నన్ను బాగా
అర్దం చేసుకొని నా మీద
ప్రేమ పెంచుకొని నువ్వు
అది ప్రేమ అని తెలుసుకొని
నన్ను వెతుక్కోని వచ్చి
నన్ను ఒక పెళ్ళిలో చూసి
నువ్వు కంగారు పడి
నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్పితే
నేను ఆశ్చర్యంతో నిన్ను చూస్తే
నా స్నేహితురాలు వచ్చి నిన్ను
పెళ్లి కూతురు పిలుస్తుంది అని
చెప్పితే అది విన్న నువ్వు
ఆశ్చర్యంతో పెళ్లి నీకు కాదా
అడిగితే నాకు కాదు
నా స్నేహితురాలు పెళ్లి అని
చెప్పి వెళ్ళిపోయాను.
నా స్నేహితురాలు పెళ్లి
అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.
నీ మనసులో ఉన్న ప్రేమ
గురించి నాకు చెప్పి
నా అంగీకారం చెప్పమని
అడిగితే, మనం ఎప్పుడు
రైలు ప్రయాణం చేస్తాము అని అడిగాను.
దానికి నువ్వు నవ్వుతూ
ఇప్పుడే కొద్ది క్షణాల
మన ప్రయాణం మొదలు అవుతుంది.
ఈ ప్రయాణంలో నేను ఒంటరిగా లేను.
జతగా ఉన్నాను.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!