కుటుంబ తగాదాలు

కుటుంబ తగాదాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి    సూర్యోదయం మొదలు పూర్వం పెద్ద కోడలు, అద్ద కోడలు అంటూ వంట వార్పు అన్ని చేసేది.

Read more

హృదయ రవళి

హృదయ రవళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యోదయం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. తూర్పున ఉదయించిన సూర్యుడు రోజు ఎంతో ప్రకృతి మార్పులు అనుసరిస్తూ వేడి,

Read more

వృద్ద సరళి

వృద్ద సరళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి “సూర్యోదయం ముందే మంగమ్మకి పించేను వస్తుందని ఆశగా నిద్ర లేచింది”. ఒక ప్రక్క చలి ఎక్కువ అయిన

Read more

ప్రకృతి వరాలు

ప్రకృతి వరాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరాలు పంచ భూతాలు ! ప్రకృతి మనకు సహజసిద్ధ వరము! సూర్యోదయం మొదలు ఎన్నో వృధాలు!

Read more

సాత్వీకుడు

సాత్వీకుడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యోదయం మొదలు సుబ్బారాయుడు ఇంటి పనులలో ఎంతో సహాయం చేస్తూ, తల్లి వెంట ఉండేవాడు. ప్రతి విషయానికి అమ్మా..అమ్మా

Read more

జస్టీస్ అమరేశ్వరి

జస్టీస్ అమరేశ్వరి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యోదయం మొదలు మనం ఎన్నో రకాల మనుష్యులలో మానవతా విలువలు కలిగిన ప్రతిభ నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతాము. చిన్నప్పటి

Read more

పాక శాస్త్రం జీవన కళ

పాక శాస్త్రం జీవన కళ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి మనిషికి అత్యంత అవసరమైన జీవనకళా. ఎవరి స్థాయికి వారు ఈ ఆహార అలవాట్లు ఉంటాయి. ఎవరి

Read more

విలువల అవగాహన కథ

విలువల అవగాహన కథ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ సమీక్షకులు: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి ఈ కథ కామాక్షి కంటీ ఆపరేషన్ లో ఉండే విషయం హాస్యాన్ని పండించింది.

Read more

పించిన్

పించిన్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యోదయంతో పాటే రాజయ్య పొలానికి వెడతాడు. అక్కడ పాలు పితికి డిపో వారికి పట్టుకెళ్ళి పోస్తాడు. నెలకి ఐదువేలు జీతము ఇస్తారు.

Read more

శీతాకాల ఆనందాలు

శీతాకాల ఆనందాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణిప్రభా కరి సూర్యోదయంలో మార్పు శీతాకాలంలో గాలి మార్పు చలిగాలులు వీస్తున్నప్పూడు జాగింగ్ చేస్తూ ఆనందంతో సుగంధ పరిమళ పుష్ప గాలులు

Read more
error: Content is protected !!