సేవే జీవిత పరమావధి

సేవే జీవిత పరమావధి (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి సేవా రంగాన మేరు శిఖరము. కుల మత రహిత సేవ పరాయణుడు, నారాయణుడు. సమాజ

Read more

శాశ్వత ముగ్గులు

శాశ్వత ముగ్గులు (తపస్వి మనోహరం – మనోహరి) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభాకరి ముగ్గుల అలంకరణ సూర్యోదయం మొదలు ఇంటి ముందు ముగ్గు ఒక శుభ ప్రద అలకారము. 1. పూర్వం

Read more

సుమధుర జ్ఞాపకము

సుమధుర జ్ఞాపకము (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి.    సూర్యోదయం మొదలు మంచిగా జీవితం వెళ్ళాలని ప్రతి మనీషి ఆశ మధురాతి మధురం జ్ఞాపకము. బాల్యం మొదలు

Read more

డాక్టర్ శోభా రాజ్ గారు

డాక్టర్ శోభా రాజ్ గారు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త : నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి సంగీత సాహిత్య ప్రజ్ఞా గాయని, ఆధ్యాత్మిక అమృతవాహిని శ్రీ మతి డాక్టర్

Read more

మనసులోని మాటలు

మనసులోని మాటలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి చూస్తూ హైవే మీద జంక్షన్ దాటి ఎటువైపు వెళ్ళాలి అని ఆలోచన. సూర్యుడు కూడా

Read more

ధనుస్సు అందాలు

ధనుస్సు అందాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యోదయానికి ముందు తెల్ల వారు ఝామున మంచు బిందువులు ముత్యాల్లా రాలుతుంటే. పిండిలో రంగులు కలిపిన

Read more

కుటుంబ తగాదాలు

కుటుంబ తగాదాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి    సూర్యోదయం మొదలు పూర్వం పెద్ద కోడలు, అద్ద కోడలు అంటూ వంట వార్పు అన్ని చేసేది.

Read more

హృదయ రవళి

హృదయ రవళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి సూర్యోదయం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. తూర్పున ఉదయించిన సూర్యుడు రోజు ఎంతో ప్రకృతి మార్పులు అనుసరిస్తూ వేడి,

Read more

వృద్ద సరళి

వృద్ద సరళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభా కరి “సూర్యోదయం ముందే మంగమ్మకి పించేను వస్తుందని ఆశగా నిద్ర లేచింది”. ఒక ప్రక్క చలి ఎక్కువ అయిన

Read more

ప్రకృతి వరాలు

ప్రకృతి వరాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరాలు పంచ భూతాలు ! ప్రకృతి మనకు సహజసిద్ధ వరము! సూర్యోదయం మొదలు ఎన్నో వృధాలు!

Read more
error: Content is protected !!