ప్రకృతి వరాలు

ప్రకృతి వరాలు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి

భగవంతుడు ఇచ్చిన వరాలు
పంచ భూతాలు !
ప్రకృతి మనకు సహజసిద్ధ వరము!
సూర్యోదయం మొదలు ఎన్నో వృధాలు!
అవి అరికెట్టడానికి ఎన్నో వ్యధలు!
ప్రజల అలోచన సరళిలో
జ్ఞాన విజ్ఞాన మార్పు!
ఎన్నో అద్భుతాలను సృష్టించే మూల హేతువు !
విశ్వ విజ్ఞానం ద్వారా మార్పులు
మానవునికి ఎన్నో చేర్పులు!
ప్రకృతి వనరులు వృధా కాకుండా
జీవితాన్ని గడిపితే పొరుగు వారుకి సహాయమే!
ప్రతి విజ్ఞానము వృధా లేకుండా వాడటమే
మానవ ప్రగతి ప్రతిభ, శాంతి, శుభము

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!