ఆనాదిగా సామెతలు

ఆనాదిగా సామెతలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం, క్రీస్తు శకం, వందల సంవత్సరాల క్రితం చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా  చేసుకొని ఉండేవని మనం

Read more

మరపురాని రోజులు

మరపురాని రోజులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం ప్రియాతి ప్రియమైన మా మాస్టర్ కు అనేక వందనములతో వ్రాయు “ప్రేమలేఖ” సార్..! మాకు మీరు నేర్పిన పాఠాలు, చెప్పిన మాటలు

Read more

మనిషి — దయ్యం

మనిషి — దయ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం    అది 1977 అనుకుంటాను నాకు దగ్గర దగ్గరగా 10 సంవత్సరాల వయస్సు ఉంటుంది. బయట వాతావరణం ఎడతెరిపి

Read more

“డాగ్ యజమాని”

“డాగ్ యజమాని” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: యాంబాకం సర్వత్కృష్టమైన ఈ మానవజన్మ లభించడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం. అటువంటి మహోన్నతమైన జన్మను కొంతమంది మనుషులు పలు దుర్వ్యసనాలతో, దుష్కృత్యాలకు, దురాగతాలకు,

Read more

కసాయిమారేనా..?

కసాయి మారేనా..? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం “ప్రేమ అంటే మనిషికి, మనిషికి మధ్య లేక, ఒక స్త్రీ, మగ మధ్యనో పుట్టెదే కాదు”. ఒక ప్రాణికి మరోక

Read more

ఇంటింటిపురాణం

“ఇంటింటిపురాణం“ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం.       అది 1980 అనుకుంటా! మా వీది చాలా గొడవ గా సందడి గా ఉంది. ఏమిటా! అని అర్ధం కాక

Read more

హడావుడి

హడావుడి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం      డక్కిలి అనే గ్రామంలో నల్లకొండ అంటే వాడిపేరు కొండయ్య నల్లగా ఉంటాడు. అందుకని వచ్చే ఖాతా దారులు ముద్దుగా నల్లకొండ

Read more

అవతలి గట్టు(కథ సమీక్ష)

అవతలి గట్టు(కథ సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత : అరవింద సమీక్ష కులు : యాంబాకం. ఈ కథలో మనం ఏమైనా తెలుసుకున్నిమనిపిస్తే దాన్ని ఎవరితో నైనా పంచుకోవాలని అను కుంటాము.

Read more

“సాలెపురుగు కథ”

“సాలెపురుగు కథ” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : యాంబాకం. మనం ఉండే ఈ లోకంలో ప్రస్తుతం ఇల్లు, మేడలు, భవనాలు, చెరువులు, వంతేనలు, ఇవి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం

Read more

“గోంగూర”

“గోంగూర” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం గోంగూర వంటకం ఎంతో రుచిగల వంటకం కదా! గోంగూర రొయ్యల ఎంతో భలే భలే గా ఉంటుంది కదా! గోంగూర మటన్ నాలుక

Read more
error: Content is protected !!