వారపత్రిక13-11-2022

4 thoughts on “వారపత్రిక13-11-2022

  1. అభి శశిల ప్రేమ కథ విరహంతో మొదలు అయింది, ఎంత బాధని అయినా తనలో కలుపుకునే సంద్రం దగ్గర మన కథానాయకుడు కథ మొదలు పెట్టాడు, అద్భుతంగా ఉంది రామ్ గారు రాసిన రచన , అభి శశి ఏమవుతారు అని తెలుసుకోవాలని ఉంది , సూపర్ సూపర్ సూపర్

  2. శశి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అభి , శుభారంభం రామ్ గారూ , ఎవరు దేవి 👌🏽👌🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!