వారపత్రిక 6-02-2022

One thought on “వారపత్రిక 6-02-2022

  1. నా కథను “స్వయంవరం”ను సమీక్షతో సహా ప్రచురించినందుకు సుధేష్ణ గారికి, సంపాదకవర్గానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!