వారపత్రిక 19-06-2022

2 thoughts on “వారపత్రిక 19-06-2022

  1. ఆద్యంతం ,ఆసాంతం చదివాను. అన్ని శీర్షికలు
    చాలా చాలా బావున్నాయి. చక్కటి శైలి
    అలతి అలతి పదాలతో భాషను
    సుసంపన్నం చేస్తున్నారు. శుభాభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!