జన్మ ధన్యము

జన్మ ధన్యము

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: నిర్మల. బొడ్డేపల్లి.

శైసవ, యవ్వన దశలందు అకాల మరణం
వయోభారంతో కాలధర్మము, విధి లిఖితం.
కానీ జీవితం సవ్యంగా సంతోషంగా వున్న తరుణంలో
మరణ సమయం ముందే తెలిస్తే శాపమే!
ఆ శాపాన్ని మనోధైర్యంతో
స్వీకరించి వరంగా మలుచుకుంటే
ఆ జన్మ ధన్యము!
ఇటీవల మరణ ఘడియ ముందే తెలిసిన
ఓ.. ధీశాలి, తన అంతిమ ప్రయాణానికి
ఏర్పాట్లు స్వయంగా అమర్చుకొని
జననీ జన్మభూమి ఒడికి చేరెను
అదే మహిన మహాత్ములు ప్రబోధించిన
చదువులన్నింట ధర్మ సూక్ష్మం స్థితప్రజ్ఞత
పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి మరణించక తప్పదు
కాస్త ముందు వెనక! ఇది జగమెరిగిన సత్యం
ఉన్న కొద్దిపాటి జీవిత ప్రయాణంలో
ద్వేషం, పగ, స్వార్థ కామ, అపకార చింతన వీడి
ప్రశాంతంగా మన గలవారి జీవితం చరితార్థం!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!