వారపత్రిక 25-07-2021

4 thoughts on “వారపత్రిక 25-07-2021

  1. కధా శిగలో మల్లెల మాలలగా కవితా అలంకరణ చాల బాగుంది

  2. పత్రిక చాలా చాలా బాగుంది. కంగ్రాట్స్ తపస్వి టీం💐

  3. Cover page మహిర soo cute నాన్నా… మరువనే, సీరియల్, నిన్నే నిన్నే కోరెను మనసు, ప్రణయ వారధి… అన్ని కథలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి.. keep it up guys💐😊

    Serials, కవితలు, చిన్ని లైన్స్ లో లోతైన భావం చెప్పే రచనలు, కార్టూన్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి.. అభినందనలు రచయితలకు. 👏👏👏👏👏💐💐💐💐💐💐😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!