శంకరా కాత్యాయని వల్లభా

రచన – దివ్యాన్షి లేఖిని ముక్కోటి దేవతలకు మూలాధార శక్తి నీ నిరంతర ఆసక్తిలో మునిగే జీవకోటికి ప్రాణాధారమైన పరదేవత నీ సగభాగమై మురిసే ఆ శక్తి క్రోధంలో కాలి కింద నలిగిన,

Read more
error: Content is protected !!