శంకరా కాత్యాయని వల్లభా

రచన – దివ్యాన్షి లేఖిని

ముక్కోటి దేవతలకు మూలాధార శక్తి
నీ నిరంతర ఆసక్తిలో మునిగే
జీవకోటికి ప్రాణాధారమైన పరదేవత
నీ సగభాగమై మురిసే
ఆ శక్తి క్రోధంలో కాలి కింద నలిగిన,
అవ్యాజప్రేమలో మంచుకొండవై కరిగినావు

కానీ ఇదేమీ చోద్యం…
అన్నపూర్ణను చెంత నిలుపుకుని
ఆర్తుల మధ్య మమ్ముల తోసినావు
సహస్ర బాహువులతో
కోర్కెలు తీర్చే తల్లిని
నీ వశం చేసుకుని సాయం చేయమని
రెండు చేతులు మాత్రమే మాకు ఇచ్చినావు

అమృత భాషిణిని నీ ప్రేమలో బంధించి
విష నాల్కల పలుకుల మధ్య
మమ్ము ముంచినావు
ఆదిమధ్యాంత రహితుడవై
నీవు నిలచి
చావు పుట్టుకల
కర్మ బంధాలు మాకు చుట్టినావు

ఇది నీకు భావ్యమా…
నిరాకారుడవైన నీకు
రాశిభూత సౌందర్యం ఎందులకు?
క్షుద్భాదలకు అతీతుడవైన నీకు
అన్నపూర్ణ ఎందులకు?
కాంక్షలకు అతీతుడవైన
నీకు కల్పవల్లి ఎందులకు?

శంభో పాహిమాం పాహిమాం
సర్వ సౌభగ్యప్రదాయిని అయిన పరదేవతను
మా రక్షకు నిలువనిచ్చి
రాగద్వేషాలకు అతీతుడవని నిరూపించుకో
మా మోర ఆలకించు
మము పరిపాలించు

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!