దశరథ మహారాజు పెళ్లి

దశరథ మహారాజు పెళ్లి రచన::కూచి భొట్ల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీ మహావిష్ణువు పాలకడలిలో శేష తల్పము పై పవళించి ఉండగా శ్రీ గణపతి ఇతర ప్రమథ గణాలు దేవతలు వెళ్లి రాక్షస సమాహారం

Read more

రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు

రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు అన్నదమ్ముల మధ్య అనుబంధమైన భార్య భర్తల బంధమైన పితృవాక్యపరిపాలనైన  స్నేహితుల మధ్య వారధి కైనా మంచికైనా…చెడుకైనా  ఒకే ఒక కథ  అదే రామాయణ కథ.  అన్న రక్షణకై…అతనిని అనుసరిస్తూ

Read more

లోకాభి రాముడు

లోకాభి రాముడు   గురువర్యుని ఆజ్ఞ తోటి శివధనువు నెక్కు పెట్టి జనక పుత్రిని చేబట్టి సీతా వల్లభుడాయె నా రాముడు తండ్రి మాటను చెవిన పెట్టి సింహాసనం విడిచిపెట్టి కారడవుల బాట

Read more
error: Content is protected !!