ఆశల దేహం

ఆశల దేహం రచయిత: స్వప్న మేకల ఏ గమ్యం వైపో ఊపిరి పయనం ఏ ఆశల వెంటో ఊహల ప్రయాణం.. కదిలే మబ్బుల్లా అంతరంగపు ఆలోచనలు ఎగిరే పక్షుల్లా ఆకాశానికి నిచ్చెన వేస్తున్నాయి…

Read more

కట్టడి

 కట్టడి రచయిత :: స్వప్న మేకల నిన్న రేగిన కరోనా యుద్ధం నేటికీ పోరు పెడుతుంటే.. అలిసి సొలిసిన దేహాలన్నీ నిర్జీవమై నియంత్రణ బందిఖానాకి బలై.. ఊపిరి సలపని కంటి ఆవరణలో కొట్టు

Read more
error: Content is protected !!