శ్రీరాముడు

శ్రీరాముడు

దశరథ మహారాజుకి కన్నుల పంట

ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొండ

కైకమ్మ పెంచిన గారాల పట్టి

అనుజులకు మార్గదర్శి శ్రీరామచంద్రుడు

 

పితృవాక్య పరిపాలకుడు

గురువుకి ప్రియతమ శిష్యుడు

ధర్మపత్ని మనసెరిగిన వాడు

హనుమ భక్తికి పరిపూర్ణుడు

 

భావితరాలకు బంగారుబాట

చూపిన కోవిదుడు

నిత్యాచారణ నియమాలు

పాటించిన అనుభవజ్ఞుడు

 

దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణకై

భూలోకానికి వచ్చిన మహానుభావుడు

నేటి తరానికి ఆదర్శనీయుడు

జనులందరికి పూజ్యనీయుడు

                      రచన :: అనురాధ మురుగం బూజుల

You May Also Like

One thought on “శ్రీరాముడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!