ఒకరులేక తానులేడు

ఒకరులేక తానులేడు

రచన: స్వయం ప్రభ

రాతిని నాతిగ మలచిన శ్రీరాముడు

తండ్రి మాటకై సీతమ్మను వెంటబెట్టుకొని

లక్ష్మణుడితో కలసి అడవులకు వెడలినాడు..

 

బంగారు జింకకై వెడలి భామను 

పోగొట్టుకొని పామరుడై దుక్కిస్తూ 

పుడమిపై ఒంటరిగా నిలిచినాడు..

 

హనుమను రాబట్టుకొని వానర సైన్యంతో

వంతెన సమకూర్చుకొని రావణాసురునిపై

యుద్ధము చేయగా సంసిద్ధుడై దూకినాడు..

 

ఆ శబరితిన్న ఎంగిలి పళ్ళను తానారగించి

మీలో ఒక్కడిని నేనన్నాడు..

గూహుని గుండెలకు హత్తుకుని 

ప్రేమ బంధాలకు నే బందీనన్నాడు….

 

హనుమంతుని గుండెల్లో కొలువై

ఆత్మ చేరే పరమాత్ముని సన్నిధానం 

ఆ ఆత్మారాముడను నేనెన్ననాడు…

 

ఒకరులేక తానులేడు………

అమ్మ ఒడిని విడిచి ఉండలేడు

బంధాలలో పుట్టి బంధాలలో 

బంధినైనా బంధువే నేనన్నాడు..

అతడే… అతడే .. అతడే…!!!!!

 

కౌసల్య రాముడు..కోదండ రాముడు

సీతా మనోహరుడు..పట్టాభిరాముడు

రఘువంశ తిలకుడు.. ఆదర్శవంతుడు

నిరంతర ఆచరణ స్మరణీయుడు.. మన శ్రీరాముడు..

 శ్రీరస్తు…శుభమస్తు 🙏

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!