పుస్తకరాజం

పుస్తకరాజం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: డా.అడిగొప్పుల సదయ్య ఆ.వె. నలువరాణి రూపు-నజ్ఞానమును బాపు చేతి యందు భూష చెడుగు నాపు సాధు గోవు చేపు- సకలవిద్యల కాపు అఖిల

Read more

ముకుందమాల(ఇష్టపది మాలిక)

ముకుందమాల(ఇష్టపది మాలిక) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: డా.అడిగొప్పుల సదయ్య భక్త జన యిడుములను పాములకు గరుడమణి ముల్లోకముల గాచు ముఖ్య రక్షామణీ! వ్రేత కన్యల నయన చాతకాంబుద మణి

Read more

బతుకించు బతుకమ్మ!

బతుకించు బతుకమ్మ! (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య తంగేడు పువ్వుల్లొ తళుకులీనుతు మమ్ము తరియింపజేయవే తల్లిరో బతుకమ్మ! గునుగుపూ సొగసుతో గుంభనముగా మెరసి గుండెలో

Read more

తిమిరహరం

అంశం: చీకటి వెలుగులు తిమిరహరం రచన: డా॥అడిగొప్పుల సదయ్య ఇరుల తెరలను మాపి ఈశ్వరుని చూపెట్టి జనుల యందున భక్తి జనియింపజేసేది దివ్యదేశములన్ని దీపకళికల మెరియ పావనాపగలన్ని పరిమళించెను కాంతి నాయనార్లే శివుని

Read more

తెలుగు-వెలుగు

తెలుగు-వెలుగు(ఇష్టపది) రచన: డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య గిడుగువారు నొక యురు అడుగు వేసిరి తెలుగు నుడియందు వ్యవహార నుడికి గొడుగు పడుతూ భాషయందలి సకల యాసలన్నియు వెలిగి సాహిత్య లోకమున సమవసించెను మిగుల

Read more

అల్ప సంతోషిని..

అల్ప సంతోషిని.. రచన: డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య ముద్దులొలికెడి లేత- మొగ్గలగు బాలకుల బోసి నవ్వులలోన-పూసె పువ్వుల జూస్తె, డస్సిపోయిన పండు- టాకులగు వృద్ధులకు ఊతలా కర్రనై- చేతిలో నేనుంటే, కల్లలసలేలేని- ఎల్లలెరుగని

Read more

కవిత

కవిత -డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య(కవనశ్రీ చక్రవర్తి) సత్యాగ్రహంబనెడు చక్రాయుధముతోడ తెల్ల మ్రుచ్చుల తరిమి వెళ్ళగొట్టినవాడు అహింసామార్గమే అన్ని కాలాలలో ఉత్తమోత్తమమనియు ఉటంకించినవాడు స్వచ్ఛభారతముకై స్వప్నములు తాకనియు నరేంద్రమోడీకి నారాధ్యుడైనాడు నిత్యజీవితముతో సత్య శోధనచేసి

Read more

తాత్త్వికుడు(ఇష్టపది మాలిక)

తాత్త్వికుడు(ఇష్టపది మాలిక) రచన :డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య సత్యాగ్రహంబనెడు చక్రాయుధముతోడ తెల్ల మ్రుచ్చుల తరిమి వెళ్ళగొట్టినవాడు అహింసామార్గమే అన్ని కాలాలలో ఉత్తమోత్తమమనియు ఉటంకించినవాడు స్వచ్ఛభారతముకై స్వప్నములు తాకనియు నరేంద్రమోడీకి నారాధ్యుడైనాడు నిత్యజీవితముతో సత్య

Read more

వాయులీనమైన గాంధర్వ గానం

వాయులీనమైన గాంధర్వ గానం రచన: డా॥అడిగొప్పుల సదయ్య (ఇష్టపదులు) 1. వైకుంఠ పురమునను భజన కీర్తన జేయ పద్మనాభుడు గరుడ వాహనము బంపెనో! తాండవంబాడు తరి తకథిమలు పాడుటకు ముక్కంటి నందిపుని మురిపెమున

Read more

గణేశ స్తుతి

గణేశ స్తుతి డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య పార్వతీ తనయునకు పరమేశు పట్టికిని సుందరాకారునకు శూర్పకర్ణునకును జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం గజముఖా వరదునకు గణనాథ దైవముకు ఆఖువాహనపతికి లోకనాయకునకును జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం తొలిపూజ

Read more
error: Content is protected !!